ÁSZF

Kedves Jelentkezők!

A Sarasvati Oktatási Központ és a képzésein részt vevő hallgatók között a hatályos rendeletek szerint felnőttképzési szerződést kell kötni.

A felnőttképzési szerződés célja, hogy a képzések résztvevői valamennyien aktívan és fegyelmezetten dolgozzanak és tanuljanak annak érdekében, hogy a vizsgakövetelményeket gond nélkül és magas színvonalon teljesítsék.

Az alábbiakban ismertetjük a képzésen való részvételhez kapcsolódó fontosabb információkat, rendelkezéseket, valamint az egyes hallgatói kérésekhez, kérelmekhez kapcsolódó eljárásrendet. Az Általános Szerződési Feltételek a hallgatókkal kötendő felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Sarasvati Oktatási Központ jogosult – az általános szerződési feltételek módosítására vonatkozó, Ptk.-ban foglalt rendelkezések keretei közt – egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, s a módosítást a meglévő (aláírt élő szerződéssel rendelkező) Hallgató esetében jogosult átvezetni. Önmagában az átvezetés ténye vagy esetleges késedelme a hatályba lépést nem érinti.

A meglévő (aláírt élő szerződéssel rendelkező) Hallgató jogosult a Sarasvati Oktatási Központ által okszerűen, s a fentebb hivatkozott jogszabályi keretei közt elhatározott módosítást a módosítás tervezett hatályba lépése előtt legalább 15 napon belül megismerni. A megismertetés a Sarasvati Oktatási Központ hivatalos weboldalán (www.sarasvati.hu) történő hirdetményi közzététellel történik.

Amennyiben ugyanakkor a hatályos megismertetéstől számított 15 napon belül a meglévő (aláírt élő szerződéssel rendelkező) Hallgató bármely vonatkozásban kifejezi tiltakozását, azt nyilatkozata szerint úgy kell tekinteni, hogy a jogviszonyt az általa kifogásolt tartalommal kívánja fenntartani, vagy a maga részéről a jogviszonyt rendes felmondással meg kívánja szüntetni. Előbbi esetben a meglévő (aláírt élő szerződéssel rendelkező) Hallgató kifogásával érintett tartalmat a meglévő (aláírt élő szerződéssel rendelkező) Hallgató részéről tett ajánlatnak kell tekinteni, amelyre a Sarasvati Oktatási Központ 15 napon belül jogosult megküldeni nyilatkozatát. Kifejezett elfogadó nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Sarasvati Oktatási Központ a meglévő (aláírt élő szerződéssel rendelkező) Hallgató ajánlatát elvetette. Ebben az esetben a Sarasvati Oktatási Központ külön alakszerű nyilatkozattal jogosult a szerződést felmondani, a szerződésben rögzítetteknek megfelelően. A meglévő (aláírt élő szerződéssel rendelkező) Hallgató fenti határidőn belül megtett kifogása (tiltakozása) hiányában pedig úgy kell tekinteni, hogy a módosítást a meglévő (aláírt élő szerződéssel rendelkező) Hallgató a maga részéről elfogadta.

Amennyiben e-mailen, messengeren, egyéb közösségi médián keresztül, vagy személyesen jelentkezik valamelyik képzésre, úgy az ÁSZF-ben foglalt feltételek ezen úton történt jelentkezésekre is vonatkoznak, azaz jelentkezésével elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.

Képzés ütemezése:

Az oktatás a képzési napokon, azaz oktató képzés esetén a Hallgatók/jelentkezők részére megküldött tájékoztató levélben, vagy a képzés oldalán feltüntetettnek megfelelően hétvégén (szombat, vasárnap), az intenzív tanfolyam esetében hétköznaponként kerül megtartásra. Hétvégén az oktatás 09:00-tól 16:00-ig, vagy 17:00-ig tart az adott képzés függvényében. Az intenzív képzések esetében az oktatás 09:00-16:00 vagy 17:00 óra között folyik. Az oktatásra mindig pontosan kell érkezni. (A Sarasvati Oktatási Központ fenntartja a jogot a képzési tematika sorrendjének és időpontjának változtatására a hallgatók előzetes tájékoztatása mellett.)

Időtartam, összes óraszáma:

A képzések csoportos konzultációt és gyakorlást tartalmaznak a képzési programnak megfelelően; ezt egyéni tanulás, hospitálás és bizonyos képzések esetében tábor egészíti ki.

A vizsgára bocsátás és záróvizsga feltétele:

 • írásbeli teszt a képzés elméleti anyagából
 • szóbeli számonkérés
 • beadandó dolgozat
 • gyakorlati vizsga

Képzésről való hiányzás maximális mértéke 20%. Amennyiben a hiányzás mértéke meghaladja a 20%-ot, úgy pótolni szükséges. 

Hiányzási lehetőség: Az a hallgató, aki a megengedettnél többet hiányzik, hiányzásait nem pótolja, vizsgára nem bocsátható. A pótlásra – külön díjazás ellenében (15.000,- Ft/alkalom) – lehetőség van.Záróvizsga tételi lehetőség legkésőbbi dátuma a képzést követő 12 hónap. Amennyiben a hallgató nem vizsgázik le 12 hónapon belül, úgy a képzést ismételni szükséges. Az ismételt képzés ára a mindenkori képzési díj összegének 70%-a. 

Sikeres záróvizsgát tett hallgató a képzés elvégzéséről tanúsítványt kap. Igény esetén kétnyelvű (angol és magyar) tanúsítványt is kiállítunk. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a tanúsítványon szereplő, regisztráció során megadott nevétől eltérő név feltüntetését kéri (például: születési név, férjezett név, stb.), úgy kérjük, szíveskedjen ezt a szerződéskötéskor illetékes munkatársunk részére jelezni.

A Sarasvati Oktatási Központ vállalja és biztosítja:

 • az oktatás szakmailag elvárható alaposságát és megfelelő színvonalát
 • tematika és órarend alapján a képzés személyi és tárgyi feltételeit
 • az órák megtartását és a hallgatói jelenlétet igazoló oktatási napló illetve jelenléti ív vezetését
 • hallgatók által kitöltött haladási szintfelmérést az elsajátított tananyagból, ennek javítását, értékelését
 • amennyiben a képző mulasztásából óra marad el, azt a képzés időtartama alatt pótolja
 • a képzés során minden információt a szerződéskötéskor megadott e-mail címre küldünk meg, illetve Internetes zárt tanulócsoportban kapnak meg a hallgatók.

A képzésben résztvevő (Hallgató) tudomásul veszi és vállalja, hogy:

 • megfelel a törvény által előírt, és a képzési tájékoztatóban közölt feltételeknek
 • a fent nevezett képzésen a legjobb tudása szerint részt vesz
 • a Sarasvati Oktatási Központ által előzetesen közösen egyeztetett képzési időpontokban a képzés helyén pontosan megjelenik, s a képzés teljes időtartama alatt azon jelen lesz
 • a képzési díjat az alábbiakban rögzítettek szerint határidőre kiegyenlíti.
 • gondoskodik olyan aktív e-mail címről, melyen a kommunikáció megvalósítható
 • betartja a tanulmányi és vizsgaszabályzatot, az oktatás rendjét, az oktatási intézmény házi rendjét, az egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, a rá egyébként kötelező előírásokat.
 • Hallgató kijelenti, hogy a képzés elvégzését, az itt gyakorolt technikák gyakorlását, sem egészségügyi, sem más jellegű akadály nem befolyásolja, továbbá nem fogyaszt tiltott tudatmódosító szereket.

A képzési díjak kiegyenlítése:

A Hallgató átutalással tudja teljesíteni a képzési díj megfizetését a Sarasvati Worldwide Ltd. 11742087-29902169 számú bankszámlájára illetve készpénzes befizetéssel a Sarasvati Oktatási Központban. A képzésre való jelentkezéskor fizetendő 50.000,- Ft összegű regisztrációs díj, melynek összege beleszámít a fizetendő képzési díj összegébe! A fennmaradó képzési díj egy összegben, legkésőbb a képzés indulásakor, vagy a megadott részletfizetési ütemezés szerint fizetendő.

A képzési díjról a számlát elektronikus úton küldjük ki a jelentkezéskor megadott e-mail címre.

Lemondási/ átjelentkezési feltételek:

I.) Ha a jelentkező minimum 15 (tizenöt), vagy annál több nappal a képzés megkezdése előtt írásban jelzi az oktatas kukac sarasvati.hu e-mail címre, hogy nem tud részt venni a képzésen, akkor két opció közül választhat:

 1. az alábbiak szerinti összeget visszautaljuk egy megadott bankszámlaszámra: az általa befizetett regisztrációs díj fele (20.000,- Ft) és a regisztrációs díjon felül befizetett képzési díj.
 2. Írásban kéri a már befizetett összeg átvezetését egy másik AZONOS képzésre, a jelentkezésétől számított 6 (hat) hónapon belüli időpontban induló képzésre, mely időpont díjmentesen módosítható.

II.)  Ha a jelentkező a képzés megkezdése előtt kevesebb, mint 15 nappal (tizenöt) kívánja visszamondani a képzésen való részvételét, akkor azt is írásban kell jelezni az oktatas kukac sarasvati.hu e-mail címre. A jelentkező ez esetben is két opció közül választhat:

 1. A regisztrációs díj ebben az esetben nem jár vissza részére, csak a regisztrációs díjon felül fizetett képzési díj összegét kapja vissza.
 2. Írásban kéri a már befizetett összeg átvezetését egy másik AZONOS képzésre, a jelentkezésétől számított fél éven belüli időpontban induló képzésre. Ez esetben az időpont módosítási díj 15.000,- Ft. Betegség esetén, orvosi igazolással a módosítás természetesen ingyenes.

III.) Ha a jelentkező egy adott képzésre leadta jelentkezését (regisztrált), és ezt követően úgy dönt, hogy képzést kíván váltani, úgy ezt a jelentkezes@sarasvati.hu mail címre jelezni szükséges. Azonban a kézésváltásnak díja van. Képzésváltási díj: 20.000,- Ft . 

IV.) Aki a képzés megkezdését követően bármilyen okból kifolyólag kívánja megszakítani az oktatáson való részvételt, annak a befizetett képzési díj nem jár vissza. Lehetősége van 12 hónapon belül egy következő azonos képzésen folytatni a képzést, az addig befizetett tandíj (képzési díj) beszámításával. Ez halasztási díj befizetésével lehetséges, melynek díja 15.000,-Ft/halasztás.

Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy ezen esetben is a befizetett képzési díjat legkésőbb 1 (egy) éven belül szükséges felhasználni, utána nem áll módjában beszámítania a Sarasvati Oktatási Központnak ezen összeget.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben élni kíván a képzési halasztás lehetőségével, írásban szükséges jeleznie az oktatas kukac sarasvati.hu címre. A halasztási jogával élő hallgató csak ugyanazt a képzést veheti fel újra, melynek során élt a halasztás lehetőségével. Tájékoztatjuk, hogy a képzés halasztása a képzési díj befizetésétől számított 1 (egy) évig lehetséges.

Képzési jegyzetek:

A képzésen részt vevő hallgató vállalja, hogy a képzés során birtokába jutó információkat, részére rendelkezésre bocsátott jegyzetet, sem részeiben, sem összességében harmadik fél részére nem adja át. Kiváltképp vonatkozik a tilalom más iskolák hasonló témájú tanfolyamain való oktatásra.

Képzési jegyzetet elektronikus úton nem adunk ki. 

Külön díjazások:

1. Az elveszett tanúsítványok pótlása:

 • Igazolás kiállítása: 1.000,- Ft
 • Tanúsítvány kiállítása: 5.000,- Ft

2. Postázási költség: 1.500,- Ft

3. Beadandó DVD határidőn túli leadásának díja: 20.000,- Ft (Gyermekjóg képzésnél)

4. Regisztrációt követő képzésváltás díja: 20.000,- Ft 

5. Jegyzet elhagyása esetén pótjegyzet kiadás díja: 20.000,- Ft 

A fenti előírások kivétel nélkül valamennyi hallgatóra érvényesek!

Befizetési információ

A tandíjat a következő bankszámlára kérjük befizetni vagy elutalni:

Sarasvati Worldwide Ltd. OTP Bank : 11742087-29902169

IBAN szám: HU87 1174 2087 2990 2169 0000 0000

SWIFT/BIC Code – OTPVHUHB

Kérjük a közlemény rovatban ne felejtsd el megadni neved és a választott képzés nevét!

A részletfizetés esetén a fizetendő képzési díj összege magasabb, mely fizetendő összeg az adott képzés információs oldalán – www.sarasvati.hu – található. A részletfizetési kérelmet itt lehet letölteni: SARASVATI_RESZLETFIZETESI_KERELEM 

Részletfizetéssel kapcsolatos általános tudnivalók:

 • A részletfizetési szándékát a hallgatónak/ jelentkezőnek kell jeleznie a regisztrációval egyidejűleg az oktatási intézmény felé.
 • A részletfizetést 3 (három) részletben történő teljesítéssel lehet kiegyenlíteni.
 • Adott képzések kapcsán az oktatási intézmény által megadott részletfizetési dátumok az irányadóak, azonban a részletfizetési kérelem kitöltésekor a hallgatónak/jelentkezőnek lehetősége van egyéni részletfizetési dátum megállapítását kérvényezni az oktatási intézménytől.
 • A hallgató/ jelentkező a megadott teljesítési idő előtt is teljesítheti az adott részletet, vagy akár a teljes fennmaradt tartozását.
 • Az első részlet összege fixen 40.000,- Ft (negyvenezer forint), mely a képzésre való regisztráláshoz szükséges, a képzésre történő online regisztrálást követően teljesítendő az oktatási intézmény felé. Az első részlet befizetése után a képzés teljes összegéről 2-3 napon belül számlát állítunk ki, és e-mailben megküldjük.
 • A hallgatónak/ jelentkezőnek a részletfizetési kérelmét a regisztrációval egyidejűleg elektronikus formában (scannelve vagy befotózva), szükséges jelezni a jelentkezes kukac sarasvati.hu címre a kitöltött részletfizetési kérelemmel együtt. Részletfizetési kérelmet a számla kiállítása után már nem áll módunkban elfogadni!
 • A részletfizetési kérelem beérkezését követően, az oktatási intézmény dönt a kérelem tárgyában. Pozitív elbírálását követően, az intézmény értesíti a hallgatót/jelentkezőt és a hallgató/ jelentkező köteles a részletfizetés teljesítését megkezdeni.
 • A hallgató/ jelentkező a képzési díj első részletét (regisztrációs díj), az általa megjelölt képzésre történő regisztrációját követően köteles teljesíteni, a további részleteket pedig a megadott részletfizetési határidők szerint, melyet a kérelem pozitív elbírálását követően az oktatási intézmény elektronikus úton küld meg a hallgatónak/ jelentkezőnek, figyelembe véve a benyújtott kérelemben rögzített egyéni részletfizetési határidők dátumát is.
 • A hallgató/ jelentkező köteles aláírni a részletfizetési kérelem engedélyezését követően a részletfizetési megállapodást és köteles beiratkozni az általa megadott képzésre az oktatási intézményben.
 • Amennyiben a hallgató/ jelentkező a képzési díj részletfizetésének valamely részletével késedelembe esik, úgy a hallgató/ jelentkező fennmaradt tartozása egy összegben azonnal esedékessé válik és az oktatási intézmény jogosult lesz a hallgató/ jelentkező fennmaradt képzési díj tartozásának egy összegben történő kifizetésének követelésére.
 • Amennyiben a hallgató/ jelentkező a késedelembe esést megelőzően haladéktalanul tájékoztatja az oktatási intézményt a részletfizetés teljesítésének várható késedelméről, úgy az oktatási intézménnyel közösen egyeztetett időpontig a hallgatónak/ jelentkezőnek szankciómentesen lehetősége van az elmaradt részlet teljesítésére.

A jelentkezési követelmények szerinti előírt végzettséget igazoló okmányok leadási határideje a képzés kezdésének napja. A Hallgató megküldheti a Sarasvati Oktatási Központ részére e-mail útján a jelentkezes kukac sarasvati.hu e-mail címre  vagy lehetősége van személyesen leadni részünkre. Amennyiben postai úton szeretné megküldeni részünkre, úgy az alábbi címre küldheti: Sarasvati Worldwide Ltd. magyarországi fióktelepe 1043 Budapest, Gábor László utca 3/b.

Adatvédelmi Tájékoztatónkat az alábbi linken található: http://www.sarasvati.hu/adatvedelem/

Sarasvati Oktatási Központ fenntartja a jogot a képzési időpontok változtatására, melyről a jelentkezőket értesíti.

Kedvezmények

Képzéseink árából jelentős kedvezményeket biztosítunk. Az aktuális kedvezmények.

  • VAGY 5% kedvezmény minden 100 órás képzés és továbbképzés árából. Jogosult erre mindenki, aki már elvégzett a Sarasvatinál egy 100 órás képzést.
  • VAGY 10% kedvezmény minden további 100 órás, vagy 200 órás képzés, oktatóképzés árából. Jogosultak erre azok, akik minimum 200 órás, 250 órás, 300 órás, vagy 350 órás oktatóképzést végeztek a Sarasvati Oktatási Központban.
  • ÉS 15%-os kedvezmény az együttesen jelentkező családnál a családtagnak
  • ILLETVE 10%-os pedagógus kedvezmény (igazolás bemutatásával), mely kizárólag 
a gyermekjóga és gyermekjóga flow képzésekre vonatkozik.
  • ILLETVE 10%-os nyugdíjas kedvezmény (igazolás bemutatásával), a képzéseink árából.

A kedvezmények részben összevonhatók! A kedvezményre való jogosultságot is a regisztrációval, illetve az első részlet befizetésével egyidőben kell jelezni a jelentkezes kukac sarasvati.hu címre, megadva, hogy a hallgató mely képzéseket végezte nálunk. Az oklevél befényképezését is elfogadjuk.

A jelentkezési és részvételi feltételeket kérjük, körültekintően olvassa át. Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz (jelentkezes kukac sarasvati.hu).

Fényképes YAI (Yoga Alliance India) regisztráció menete

Az alábbi információkat kérjük megküldeni a YAI regisztrációhoz:

 • TELJES NÉV (amit a regisztráción látni szeretnénk)
 • FÉNYKÉP jpg, vagy png formátumban. A kép neve a diák neve legyen!
 • HALLGATÓ MAIL CÍME (ez nyilvánosan szerepelni fog a fénykép, és a név mellett)
  – KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE, amilyen képzés végzett a hallgató (pl: 200 hours hatha yoga, 100 hours Vinyasa flow etc.)
 • KÉPZÉS DÁTUMA (pontosan megjelölve a képzés részvételi idejét – mettől-meddig járt a képzésre, mikor volt a vizsga)

Valamelyik adat szükséges egyszerre megküldeni az oktatas (kukac) sarasvati.hu mail címre.  

A YAI (Yoga Alliance India) regisztárció díja: 105 EUR

YAI Regisztrációs díj megfizetése:

Számlatulajdonos: Sarasvati Worldwide Ltd. magyarországi fióktelepe

Bankszámlaszám: BE23 9670 3974 3791

SWIFT / BIC kód: TRWIBEB1XXX

COVID és egyéb rendkívüli helyzetek, korlátozások

A Hallgató tudomásul veszi, és elfogadja, hogy amennyiben a COVID-19, vagy egyéb az oktatás zavartalanságát befolyásoló helyzettel kapcsolatos rendelkezések, korlátozások kerülnek bevezetésre, mely a hallgató aktuális oktatási tevékenységét korlátozná, úgy az Oktató az oktatási tevékenységét online platformon folytatja, melyen Hallgató változatlan felételekkel részt vesz.

Vis major 

Az Oktató nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a meghiúsulás vis major eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a vis major olyan esetekre vonatkozik, melyek az Oktató akaratán kívül következnek be, neki fel nem róható. A vis majornak közvetlen összegfüggésben kell lennie az Oktató tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

A weboldalon sütiket használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Scroll to Top